วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นสาระที่เน้นกระบวนการทำงาน การจัดการอย่างมีระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบ และการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และนำสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต


    Available courses

    หลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร สื่อกลางหรือช่องทางการสื่อสาร และผู้รับ เพื่อให้การสื่อสารเกิดความสมบูรณ์ ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจตรงกัน  รวมถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละเครือข่ายมีลักษณะการทำงานแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจำนวนคอมพิวเตอร์ในองค์กร และความสะดวกของผู้ใช้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

              ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน  

              สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการนั้นให้คำนึงความปลอดภัย ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน

              โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลาย มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ทั้งมีทักษะชีวิต รวมทั้งมีจิตแห่งจริยธรรมสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ดี